Purchasing Section

 

♠Purchasing Section Duties

Contact Information

Title

Name

Extension No.

Fax No.

E-mail

Chief

Chou Shu-Hui

04-26318652 Ext.1703

04-26311134

jaclychou@hk.edu.tw

Staff

Yu Wan-Jing

04-26318652 Ext.1701

04-26311134

candy-yu@hk.edu.tw

Staff

Chen Wen-Ying

04-26318652 Ext.1705

04-26311134

wenying324@hk.edu.tw

Staff

Shih  Yu-Hsiang

04-26318652 Ext.1707

04-26311134

shihshih29@hk.edu.tw

**The Purchasing section located at Building A211.